ಆರ್ ಟಿ ಐ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ 4(1) ಎ 2016-17

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ 4(1)ಎ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದು ಕೊರತೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ 4(1) ಎ &4(1) ಬಿ (1)-ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಶಾಖೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ 4(1) ಎ &4(1) ಬಿ (1)- ಪರಿಷತ್ ಶಾಖೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ 4(1) ಎ ಏನ್ .ಆರ್.ಎಲ್ .ಎಂ ಶಾಖೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ 4(1) ಬಿ 2015-16

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ 4(1) ಬಿ 2016-17

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ 4(1) ಬಿ 2017-18

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ -4(1) ಬಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿರುದ್ಧಿ ಶಾಖೆ-4(1) ಎ &4(1)ಬಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ವಸತಿ ಶಾಖೆ 4(1) ಎ 2016-17

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ವಸತಿ ಶಾಖೆ 4(1) ಎ 2017-18

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಡಿತಗಳು 4(1) ಎ &4(1) ಬಿ 2015-16 & 2017-18

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಶಾಖೆ 2010-11 ರಿಂದ 2017-18 ಸಾಲಿನ ಕಡತಗಳು

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು | ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶ

www.zpyadgir.gov.in ಒಂದು ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ / QR ರೀಡರ್ ಬಳಸಿ ಈ QR ಓದಿ