371 ಜೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ / ವೆಬ್ಸೈಟ್ URL
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ- 371J ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೆಲಸದ ಹರಿವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ http://www.karnataka.gov.in/pages/article371j.aspx
ನಾಡಕಚೇರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ http://nadakacheri.karnataka.gov.in/