*ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ| ಎನ್.ಐ.ಸಿ | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ಕೇಂದ್ರ,ಯಾದಗಿರಿ,ಸಚಿವಾಲಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ,ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ |ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ 14/06/2022